ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU UP
Artikel 1 Definities
1. Bureau Up, gevestigd te Bavel, KvK-nummer 20138378, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Bureau Up.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gebruiker.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens Bureau Up waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Bureau Up heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer zij dit nodig acht. De laatste versie van de voorwaarden zal altijd aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
Artikel 3 Aanbod
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3. Bureau Up kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de gebruiker redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder directe betaling, tenzij anders overeengekomen.
5. Wanneer bepaalde producten die afhankelijk zijn van software van derden niet meer kunnen functioneren door het ophouden van het bestaan van deze software en/of deze derden, dan wel het ophouden van het bestaan van Bureau Up, dan is Bureau Up niet verplicht deze producten te continueren of betalingen te retourneren.
Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. Bureau Up bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
3. Bureau Up zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de gebruiker zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
Artikel 5 Tarieven en betalingen
1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Bureau Up heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de gebruiker. Pas na volledige betaling zal de bestelling in behandeling worden genomen.
Artikel 6 Informatieverstrekking gebruiker
1. Gebruiker stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Bureau Up.
2. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Bureau Up zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Gebruiker vrijwaart Bureau Up voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
Artikel 7 Herroepingsrecht
1. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te retourneren. De producten van Bureau Up worden digitaal en direct na aankoop verzonden. De producten zijn om deze reden dan ook uitgezonderd van het herroepingsrecht.
2. Gebruiker dient op de hoogte te zijn van de benodigde systeemvereisten voor aankoop van een product. De systeemeisen zullen duidelijk in de productomschrijving worden vermeld. Het niet juist kunnen gebruiken van een product door het gebrek aan de juiste vereisten is eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en levert geen recht op restitutie op.
Artikel 8 Levering
1. Als (digitaal) verzendadres geldt het adres dat de gebruiker heeft opgegeven. Bureau Up is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Bureau Up is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Bureau Up is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens gebruiker verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Bureau Up is niet aansprakelijk voor en verkeerde aanschaf of verkeerd gebruik van een product wanneer dit duidelijk is aangegeven in de productomschrijving.
4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juiste invulling van de templates. Bureau Up is niet aansprakelijk voor wijzigingen die gebruiker doorvoert een bestand.
5. Bureau Up is niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
6. Bureau Up is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
7. In het geval dat Bureau Up een schadevergoeding verschuldigd is aan gebruiker bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Bureau Up aan gebruiker is gefactureerd. 8. De gebruiker vrijwaart Bureau Up tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten.
9. Bureau Up is niet aansprakelijk voor schade ontstaan naar aanleiding van storingen bij de internet provider, storingen of wanprestaties van gebruikte software van derden in de producten of storingen die op andere wijze van technische aard zijn.
Artikel 10 Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Eigendom van door Bureau Up geleverde producten gaat over op gebruiker wanneer de betaling volledig is voltooid. Gebruiker ontvangt een gebruiksrecht, maar het auteursrecht blijft te allen tijde bij Bureau Up.
2. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen, afbeeldingen en templates van Bureau Up berusten bij Bureau Up en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd,
openbaar gemaakt, verveelvoudigd of doorverkocht. Visuele screenshots van een product mogen in beperkte mate op social media worden gedeeld, wanneer Bureau Up in deze berichten wordt getagd.
3. Een aankoop geeft slechts een licentie voor persoonlijk gebruik. Bij gebruik voor meerdere personen, ook wanneer deze personen werkzaam zijn binnen hetzelfde bedrijf, dienen meerdere licenties aangeschaft te worden.
4. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
5. Bij inbreuk komt Bureau Up een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
Artikel 11 Aanbiedingen en acties
1. Bureau Up kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Bureau Up niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Bureau Up bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Bureau Up het recht de bestelling te annuleren.
Artikel 12 Klachten en garantie
1. Gebruiker is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Bureau Up. Zij streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen inhoudelijk te behandelen. 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Artikel 13 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bureau Up is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bureau Up en betrokken derden 12 maanden.

[]